Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Česká 10, Bratislava
Adresa školyČeská 10, 831 03 Bratislava
Telefón+421244372631
E-mailzsceska@zsceska.sk
WWW stránkahttps://zssmsceska.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľRNDr. Elena Moravčíková  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 475

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried12122221114
počet žiakov1273626544038383022411
z toho v ŠKD 17       17

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEIFVINFMATNBVNBENEJOBN
I.A               
II.A               
II.B               
III.A               
IV.A               
IV.B               
V.A               
V.B               
VI.A               
VI.B               
VII.A               
VII.B               
VIII.A               
IX.A               

TriedaPVCPDAPVORUJSJLSprTHDTSVTEVVLAVYV
I.A           
II.A           
II.B           
III.A           
IV.A           
IV.B           
V.A           
V.B           
VI.A           
VI.B           
VII.A           
VII.B           
VIII.A           
IX.A           

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A240024
II.A170017
II.B170017
III.A240024
IV.A260026
IV.B260026
V.A180018
V.B190019
VI.A160016
VI.B180018
VII.A170017
VII.B190019
VIII.A290029
IX.A200020
 18500185

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Futbal 1-435 Mgr. Tomáš Bahník
Futbal 5-922 Mgr. Tomáš Kenyeres
Hravá slovenčina3 Mgr. Lenka Bordjuhová
Klub čitateľov38 Mgr. Andrea Pavlíková
Machuľky17 Mgr. Lucia Ďurdinová
Nemecký jazyk19 Mgr. Renata Kačiová
Počítačový krúžok17 PaedDr. František Hromada
Ranná115 Andrea Mrázová
Ranná115 Mgr. Andrea Pavlíková
Ranná115 PaedDr. Gabriela Hrušková
Stolný tenis20 Ing. Miroslav Hanzlovič
Šikovné ručičky27 Mgr. Eva Hromadová
ŠKD 1.oddelenie23 Mgr. Andrea Pavlíková
ŠKD 2. oddelenie22 Ľudmila Hrušovská
ŠKD 3. oddelenie21 PaedDr. Gabriela Hrušková
ŠKD 4. oddelenie27 Andrea Mrázová
ŠKD 5. oddelenie20 Jana Adamíková
ŠKD 5. oddelenie20 Mgr. Jozefa Konečná

Záver

Vypracoval: RNDr. Elena Moravčíková

V Bratislave, 26. septembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: