• Kontaktné informácie

   • Vedúca školskej jedálne:   Dagmar Czafiková  (jedalen@zsceska.sk)                    

                                         

    Jedálny lístok

     

    Stránkové dni:            V pracovné dni od 07:30 do 08:00.

    Telefonický kontakt:   02/44 37 39 41       

     

    Školská jedáleň – nesmie chýbať v poriadnej škole!

    Škola je zapojená do projektu „ZDRAVÁ ŠKOLA“, a preto dbáme na to, aby sa žiaci a zamestnanci zdravo stravovali.

    Denné menu pozostáva z polievky, hlavného jedla, nápoja, ovocia alebo šalátu. Šaláty pripravujeme vždy čerstvé podľa sezónnej zeleniny.

    Obedy pripravujeme podľa materiálno – spotrebnej normy a receptúry pre školské stravovanie.

    Aktuálny jedálny lístok je vyvesený pri hlavnom vchode do školy, na portály e-školy https://www.eskoly.sk/ceska10 a v školskej jedálni.

     

    Objednávanie obedov: 

    Na základe Zápisného lístka sa dieťa na obed prihlasuje automaticky na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ ho rodič neodhlási. Ak si žiak čipový kľúč zabudne doma, do 8:00 h. to ohlási vedúcej školskej jedálne a bude mu vystavený náhradný lístok. V opačnom prípade obed nebude vydaný.

    Stravu je potrebné uhradiť do 25. dňa v aktuálnom mesiaci tak, aby k 1. dňu nasledujúceho mesiaca bola uhradená. Neuhradenie platby je dôvodom na vymáhanie dlžnej sumy po písomnom upozornení na dlh a zablokovaním vydania stravy.   

    Cena stravnej jednotky platná od 01.03.2023:

    1.stupeň ZŠ:    1,70 €

    2. stupeň ZŠ:   1,90 €

    MŠ:                2,10 € (desiata 0,50 €, obed 1,20 €, olovrant 0,40 €)

     

    Môžete sa rozhodnúť pre paušál za mesačnú stravnú jednotku, ktorý koncom školského roka vyúčtujeme resp. presunieme do ďalšieho školského roka:

     

    Stravník – žiak ZŠ 1. stupeň 1,70 x 20 (priemer pracovných dní) = 34,00 + 12,00 € mesačná réžia paušál = 46,00 € mesačne

    Stravník – žiak ZŠ 2. stupeň 1,90 x 20 (priemer pracovných dní) = 38,00 + 12,00 € mesačná réžia paušál = 50,00 € mesačne

    alebo

    Stravník ZŠ a MŠ: 1. a 2. stupeň – bude mu zaslaná na mailovú adresu výška poplatku, kde sa odpočítaná resp. pripočítaná suma (preplatky verzus nedoplatky) z predchádzajúceho mesiaca. 

     

    Prevádzková doba: 

    Obedy sa vydávajú v čase od 12:00 do 14:00 hod. každý pracovný deň. V mimoriadnych prípadoch (koniec školského roka, celoškolské akcie a podobne) riaditeľka školy vopred oznámi zmenu v čase vydávania obedov.

    Spoločné informácie: 

     

    Platba za stravu sa uhrádza na účet v Prima banke Slovensko, a.s. číslo účtu:  

                                 SK61 5600 0000 0084 2370 8007.

    Platby sa uhrádzajú na vyššie uvedené číslo účtu. Do poznámky pre prijímateľa Vás prosíme, uveďte meno a priezvisko dieťaťa,  (nie rodiča) a do variabilného symbolu:

    číslo strediska, mesiac a rok v tvare:

    44MMRRRR pre stravníkov v ZŠ a MŠ Osadná 5

    35MMRRRR pre stravníkov MŠ Rešetkova 6

    A výšku sumy, ktorú treba uhradiť.

    Platbu cez šekovú poukážku je potrebné dohodnúť s vedúcou ŠJ.

    Strava sa uhrádza paušálom každý mesiac. Potvrdenie o platbe netreba odovzdávať vedúcej školskej jedálne, ak si ho ona sama nevyžiada. Preplatky sa vracajú raz za rok. Pokiaľ žiak zostáva na našej škole aj v novom školskom roku, preplatky sa prenášajú do nového školského roka. 

    Odhlasovanie obedov: 

    V prípade choroby alebo z iného dôvodu, môžu rodičia stravníka odhlásiť u vedúcej školskej jedálne osobne, mailom alebo na telefónnom čísle: 02/44 37 39 41       

    -  cez internet na www.e-skoly.sk/ceska10.

    Vážení rodičia, žiaci, odporúčame Vám odhlasovať si obedy cez portál e-školy: https://www.eskoly.sk/ceska10. Jeho používanie je jednoduché a efektívne. Nemusíte denne volať alebo chodiť za vedúcou školskej jedálne osobne. Tu si viete sledovať aj finančný stav konta, zaplatenú réžiu a viete koľko máte uhradiť presne. Pri jednotlivých dňoch sú biele štvorčeky s predznačenou fajočkou. Pri odhlásení treba fajočku klikom odstrániť, štvorček zostane biely. Znovu prihlásiť = klik, znovu sa fajočka objaví. Prístupové údaje vám dá vedúca ŠJ. Odhlasovanie je možné len v týždni so zverejneným jedálnym lístkom. Pri odchode na inú školu, dlhodobé odhlásenie alebo nastavenie špeciálneho režimu stravovania kontaktujte prosím vedúcu ŠJ.

    Vyúčtovanie preplatkov: 

    Každý stravník, ktorý ukončí dochádzku do MŠ alebo ZŠ požiada o vrátenie preplatku za stravné písomnou formou, kde uvedie číslo účtu, na ktorý majú byť preplatky vrátené.

    Správanie sa žiakov v ŠJ: 

    Žiak:

    1. Má právo stravovať sa v ŠJ. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed po poslednej vyučovacej hodine.
    2. Do jedálne prichádza disciplinovane. Zaradí sa, nepredbieha sa a dodržiava pokyny dozor konajúceho ako aj iných učiteľov a vychovávateľov.
    3. Pri stole sa správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, neničí príbory a obrusy, ovocie konzumuje v jedálni, nerozhadzuje a nevynáša ho.
    4. Odnáša použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto, v prípade znečistenia si utrie  stôl, prípadne upozorní kuchárku v ŠJ, pri odchode od stola zasunie stoličku.
    5. Je povinný mať čip alebo náhradný stravný lístok. Žiak, ktorý nemá čip (stratil alebo zabudol), upozorní na to vedúcu ŠJ alebo hlavnú kuchárku. Ak sústavne porušuje zásady stolovania, môže byť dočasne vylúčený zo školskej jedálne.

    Dozor v ŠJ a iné

    1.  je zabezpečený pedagogickými zamestnancami školy podľa rozvrhu dozorov na príslušný mesiac.

    2. čistota stolov je zabezpečená zamestnancami ŠJ. Upratovanie po skončení výdaja obedov je zabezpečené zamestnancom školy.

    3. prípadné pripomienky, sťažnosti, námety a otázky k stravovaniu, hygiene, je možné prerokovať iba s vedúcu ŠJ alebo riaditeľkou školy.