• Adresa:

    Školský klub detí

    Česká 10

    Bratislava

    831 03

    Telefón:

     02 44372631

           

    Vychovávatelia školského klubu detí:

    Adamíková Jana

    PaedDr. Hrušková Gabriela

    Mrázová Andrea

    Mgr. Pavlíková Andrea

    Mgr. Toporcerová Alena

     

     

    Činnosť ŠKD

    V školskom roku 2022/2023 bude v školskom klube pracovať päť oddelení, v čase od 6:45 do 17:00. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením činnosti v školskom klube detí je 38,00 €.

    Hlavné ciele činnosti:

    .       Efektívne využívať voľný čas.

    .       Prevencia pred nežiaducimi vplyvmi.

    .       Viesť deti k vytrvalosti, čestnosti, priateľskému prístupu k iným.

    .       Rozvoj schopností prijímať zodpovedné rozhodnutia, rešpektovať iných.

    .       Osvojovať si pravidlá slušného správania, lásky k ľuďom, prírode.   

    Činnosť  realizujeme prostredníctvom viacerých zložiek:

     

     

    .relaxačná, 
    .oddychová, 
    .tvorivá, 
    .športová, 
    .príprava na vyučovanie. 

     

                   Podmienkou plnenia všetkých uvedených cieľov je vytvorenie prostredia, ktoré deťom umožňuje spoločnú činnosť v čase mimo vyučovania v nestresujúcich situáciách a funkčnom priestore, ktoré spĺňa podmienky tvorivosti, navodzuje kreativitu a dáva príležitosť k sebarealizácii. Dôležitým prvkom je interakcia všetkých zúčastnených činiteľov, medzi ktoré patrí sociálna klíma školy, empatia vychovávateliek a vychovávateľov, režim dňa s dostatkom pohybu a navodením podnetných aktivít, otvorené vzťahy medzi vychovávateľmi, deťmi a rodičmi. Len pri zaistení týchto podmienok môže školský klub plniť svoju sociálnu, relaxačnú, regeneračnú, kompenzačnú a výchovnú funkciu.

     

    Ako vyzerá bežný deň v našom školskom klube

              Začiatok činnosti školského klubu je ráno o 6:45 hodine. Deti sa postupne schádzajú, hrajú, naraňajkujú a o 7:45 odchádzajú do tried v sprievode vychovávateľky. Tá ich tiež preberie po vyučovaní od pani učiteľky.

     Spoločne sa naobedujú v školskej jedálni a presunú späť do herne (alebo triedy), kde sa deti venujú činnosti podľa vlastného výberu, hrajú sa pohybové a loptové hry na školskom dvore, navštívia záujmové krúžky v rámci školy a krúžky v ZUŠ, precvičia si učivo, pričom prihliadame na uspokojenie základných potrieb detí.

               Odchod detí zo školského klubu je individuálny až do 17:00 hodiny, podľa požiadaviek rodičov