• Školský poriadok

   Žiadosť o oslobodenie z vyučovania TSV
   Žiadosť o prijatie do ŠKD
   Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
   Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy-lekárske potvrdenie
   Žiadosť o prijatie v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky