• Zdravá škola

    Projekt "Škola podporujúca zdravie" je medzinárodný  projekt. Vo svete sa rozvíja na podnet Svetovej zdravotnej organizácie od roku 1986. Na Slovensku sa začal presadzovať ako Národný projekt škôl podporujúcich zdravie od roku 1992. Úzko súvisí s prijatím Národného programu podpory zdravia v SR. Naša základná škola sa zapojila do projektu v roku 2000. Organizujeme rôzne akcie, podujatia, súťaže a výstavy, ktoré podporujú telesné a duševné zdravie detí a environmentálne myslenie.

    Cieľom projektu je motivovať čo najviac žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov k ochrane svojho zdravia. Jednotlivec má možnosť robiť niečo pozitívne pre svoje zdravie.

     

    Sekcie projektu:

    1.Národný program prevencie obezity

    2.Duševné zdravie, humanizácia výchovného štýlu

    3.Dentálna prevencia a hygiena - Zdravý úsmev

    4.Výchova k manželstvu a rodičovstvu

    5.Environmentálna výchova

    Infovek

    V rámci projektu Infovek sa zameriavame na implementáciu IKT do vyučovania. Našim prvoradým cieľom je vybudovať i u najmenších detí  základné počítačové zručnosti a postupne zvyšovať ich počítačovú gramotnosť.  V priestoroch školy je vybudovaná odborná počítačová učebňa, kde sú počítače s pripojením na internet. Žiaci i učitelia majú zabezpečený prístup k počítačom v rámci vyučovania i v mimo vyučovacom čase. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame nielen multimediálne CD, ktoré sú súčasťou edukačného balíčka, ale aj CD zakúpené z vlastných finančných zdrojov. Žiaci sa zapájajú do projektov a súťaží vyhlásených projektom Infovek.

    Recyklohry

    Od septembra 2008 je naša škola zapojená do nového projektu súvisiaceho s triedením odpadov. V priestoroch školy je umiestnená červená zberná nádoba na vyradené drobné elektrozariadenia. Túto zbernú nádobu poskytla škole spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zabezpečuje zber a recykláciu nefunkčných elektrozariadení. Cieľom projektu je to, aby sme si všetci uvedomili, že nefunkčné elektrické zariadenia nepatria na skládky ani do kontajnera na komunálny odpad. Ich vkladaním do nádoby na to určenej sa môžeme podieľať na ich recyklácii.

    Triedna a jej piataci

    Prechod z prvého stupňa na druhý stupeň je spojený s mnohými zmenami, ktoré môžu pôsobiť na žiakov stresujúco. Nevhodný, či konfliktný spôsob prechodu na druhý stupeň základnej školy môže byť základom pre výchovné problémy dieťaťa. Cieľom projektu je v čo najväčšej miere predísť výchovným problémom „nováčikov" na druhom stupni. Projekt sa zároveň zameriava na budovanie a rozvíjanie zdravých rovesníckych vzťahov medzi spolužiakmi a vytvorenie pozitívneho vzťahu s triednym učiteľom.

    Baterky na správnom mieste

    Naša škola sa zapojila do projektu spoločnosti INSA  ,,Baterky na správnom mieste“ podporený záštitou Ministerstva životného prostredia.

    Žiaci môžu odovzdávať použité batérie v našej škole. Takto sú zároveň zapojení aj do súťaže, kde prvou cenou je Škola v prírode, pre najúspešnejšiu triedu. Zároveň chceme, aby si deti stále viac uvedomovali, že recyklácia pomáha chrániť prírodu.

    Modrá škola – voda pre budúcnosť

    „Modrá škola - voda pre budúcnosť" je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktorého realizátorom je o. z. Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.

    Program je spracovaný tak, aby vhodnými formami a metódami zážitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí a znalostí detí a mládeže o pitnej vode - jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode. Program je súborom viacerých typov aktivít a činností s tematikou pitnej vody, jej výroby, distribúcie, odvádzania a čistenia, ktoré vedú k vzdelávaniu, rozvoju návykov a zručností, zmene hodnotovej orientácie a spolupráci medzi školami, verejnosťou a vodárenskou spoločnosťou. Jednotlivé aktivity sú prispôsobené cieľovým skupinám a prebiehajú vo vlastnom vyučovacom procese škôl alebo formou neformálneho vzdelávania (exkurzie, záujmové krúžky). Cieľom vzdelávacej časti programu je dostať do povedomia detí a mládeže dôležitosť a nenahraditeľnosť vody pre každodenný život. Žiaci by mali nadobudnúť najmä vedomosti z environmentálnej výchovy s dôrazom na pitnú vodu a čistenie odpadových vôd. Pre zapojené školy pripravila BVS možnosť exkurzií do vybraných objektov, ako napr. vodné zdroje, úpravne vody, rezervoáre pitnej vody, čistiarne odpadových vôd a Vodárenské múzeum.

    Školské mlieko

    Tento program je dotovaný z EÚ ako aj z národných zdrojov. Cieľom projektu je podporiť zdravú výživu žiakov základných škôl. Na našej škole sa nachádza nápojový automat s ochuteným mliekom (vanilka, kakao, jahoda a banán) a jablkovým džúsom. Žiak v škole obdrží dobíjateľnú kreditnú kartu, ktorá bude platná od 1. ročníka až po 9. ročník.

    Školské ovocie

    Naša školská jedáleň sa zapojila do programu „Školské ovocie“, čo znamená pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do škôl. Školská jedáleň nebude používať ovocie a zeleninu na prípravu jedál, ale suroviny budú podávané spoločne s obedom. Na jedálnom lístku sa školské ovocie, zelenina  a šťava vyznačuje Program školské ovocie.

    Cieľom programu je:

    zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku

    zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku

    znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí

    podporiť zdravú výživu konzumáciou ovocia a zeleniny

     

    Olompiáda

    Olompiáda je zábavno-vzdelávací program pre žiakov bratislavských škôl zameraný na ochranu životného prostredia. Ide o dlhodobý program, ktorého cieľom je, aby sa separovanie odpadu stalo súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie ale i všetkých obyvateľov mesta Bratislava.

    Hlavná súťaž je v zbere separovaného odpadu. V zbere sa hodnotí množstvo odpadu na jedného žiaka. Najlepšia škola získa putovný pohár OLOMPIÁDY a trieda, ktorá najviac prispela k víťazstvu školy,  získava ocenenie vo forme zážitkového darčeku. Počas celého školského roka zbierame papier (noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, knihy bez obalov, reklamné letáky) a plastové fľaše. Zber papiera to nie je len snaha zarobiť pre školu čo najviac peňazí. Je to predovšetkým boj medzi triedami a jednotlivcami o víťazstvo v škole. Najúspešnejšia trieda je tá, ktorá nazbiera najviac papiera na jednotlivca.

    Dajme spolu gól

    Projekt realizovaný pod záštitou Slovenského futbalového zväzu, ktorého cieľom je spopularizovať futbal u detí navštevujúcich materské školy. V rámci projektu budú pre dievčatá i chlapcov realizované rôzne športovo – pohybové aktivity so zameraním na futbal, ktoré zabezpečia kvalifikovaní tréneri s platnou futbalovou licenciou. Projekt sa realizuje v MŠ Osadná i v MŠ Rešetkova.

    Kto sa hrá nehnevá

    Zdravý životný štýl – oblasť zamerania grantového projektu realizovaného s podporou Nadácie ČSOB, ktorý sa realizuje v MŠ Rešetkova. Zámerom projektu je doplnenie školského dvora o hracie prvky, ktoré budú podporovať u detí rozvoj kondičných a koordinačných schopností a priestorovú orientáciu. Cieľom projektu je tiež skultúrnenie a skrášlenie prostredia školského dvora.