• Organizácia školy

   • Zriaďovateľ   

    Základná škola s materskou školou, Česká 10, Bratislava bola zriadená rozhodnutím miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 1.7.2002 ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou na plnenie preneseného výkonu štátnej správy a výkonu územnej samosprávy v oblasti základných škôl a školských zariadení.

    Vedenie školy

    riaditeľka

    RNDr. Elena Moravčíková

     

     

     

    zástupkyňa pre ZŠ

    Mgr. Danka Kmeťová

     

     

     

    zástupkyňa pre MŠ Osadná

    Anetta Miertušová

     

     

     

    zástupkyňa pre MŠ Rešetkova Bc. Zdena Vajdová      
    Výchovný poradca RNDr. Elena Moravčíková      
             

    Dňa 01.10.2021 prišlo k zmene v Organizačnom poriadku školy platnom od 03.09.2007 v bode 2 - Organizačná štruktúra - z dôvodu zmeny v počte zástupkýň riaditeľky školy pre materské školy.
    Schéma organizačnej štruktúry.

     

     

    Rada školy

    Rada školy je poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje  a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, školského zariadenia, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. 

    Rada školy sa zriaďuje pri školách podľa osobitného predpisu.

    a)    uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 Zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

    b)    navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa

    c)    predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

    d)    vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods.8 písm. b)až d) a § 5 ods.7 Zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

    Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.  

    Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú :

    • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
    • jeden zvolený  zástupca  ostatných zamestnancov školy,
    • štyria zvolení zástupcovia  rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy
    • štyria delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa,

    Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

    Školský klub detí

       645

    -

       730

     

    ranná prevádzka

     

     

     

     1140

    -

     1700

     

    popoludňajšia prevádzka

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Škola

    dopoludňajšie vyučovanie

     

     

     

      8 00

    -

      8 45

     

    1. vyučovacia hodina

     

     

     

      8 55

    -

      9 40

     

    2. vyučovacia hodina

     

     

     

      9 50

    -

    10 35

     

    3. vyučovacia hodina

     

     

     

    10 55

    -

    11 40

     

    4. vyučovacia hodina

     

     

     

    11 50

    -

    12 35

     

    5. vyučovacia hodina

     

     

     

    12 45

    -

    13 30

     

    6. vyučovacia hodina

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    popoludňajšie vyučovanie

     

     

     

    1335

    -

    1415

     

    7. vyučovacia hodina

     

     

     

    1420

    -

    1500

     

    8. vyučovacia hodina

     

     

     

    1505

    -

    1545

     

    9. vyučovacia hodina

     

     

     

    Školská jedáleň

    Výdaj stravy

     1200

    -

     1400

     

    Žiaci ZŠ s MŠ Česká 10

     

     

     

     

     

     

     

    Prázdniny v školskom roku 2022/2023

    Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022.

    Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).

    Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 7. septembra 2022 (streda).

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).

    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

    27. október 2022 (štvrtok)

    28. október – 31. október 2022

    2. november 2022 (streda)

    vianočné

    22. december 2022 (štvrtok)

    23. december 2022 – 7. január 2023

    9. január 2023 (pondelok)

    jarné

    17. február 2023 (piatok)

    20. február – 24. február 2023

    27. február 2023 (pondelok)

    veľkonočné

    5. apríl 2023 (streda)

    6. apríl – 11. apríl 2023

    12. apríl 2023 (streda)

    letné

    30. jún 2023 (piatok)

    1. júl – 31. august 2023

    4. september 2023 (pondelok)