• Zápis do 1. ročníka 2023/2024

    Zápis do 1. ročníka - oznam

    Školské obvody Bratislava Nové Mesto

    Pre zápis dieťaťa do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 je potrebné:

    1. vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy www.zsceska.sk od 17. marca 2023 do 6. apríla 2023 alebo
    2. vyplniť pdf dokument „Prihláška na základné vzdelávanie“ v dokumentoch na stiahnutie a doručiť ju do školy
     a) osobne 
     alebo
     b) poštou na adresu školy (ZŠ s MŠ Česká 10, 831 03 Bratislava) alebo
     c) e-mailom na adresu zsceska@zsceska.sk
    3. „Prihláška na základné vzdelávanie“ musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.

                       ·         V prípade, že nemôžu obidvaja prísť na zápis, je možné prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť ju podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami.

                       ·         V prípade elektronického podania si škola  prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole. Následne ju
                               rodičia (zákonní zástupcovia) podpíšu.

                       ·         V prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden, je treba vypísať „Písomné    
                              vyhlásenie – dohoda zákonných zástupcov“ (príloha 1).

                       ·         Ak nie je zákonný zástupca  v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, je treba vypísať „Písomné vyhlásenie – jeden zákonný zástupca“ (príloha 2).

    1. zápis sa uskutoční formou osobného stretnutia v škole (ZŠ s MŠ Česká 10) za účasti dieťaťa 14. a 15. apríla 2023,
    2. zapisujú sa deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia 6 rokov,
    3. na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré v minulom školskom roku boli na zápise, ale po zápise pokračovali v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

    Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ Česká 10, Bratislava

    Dokumenty na stiahutie:
    Prihláška na základné vzdelávanie  
    Zápis do ZŠ 2023/2024-zriaďovateľ  
    Príloha č. 1-Písomné vyhlásenie – dohoda zákonných zástupcov
    Príloha č. 2-Písomné vyhlásenie – jeden zákonný zástupca
    Informácie pre rodičov o zápise detí do 1. ročníka pre šk. rok 2023/2024
    Budúci prvák by mal vedieť
    Dôležité maličkosti
    Keď sa vo výchove dieťaťa nedarí