• História školy

  • Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Česká 10 - ISRMO

    

   Vznik školy na Tehelnom poli, podobne ako v iných častiach rozvíjajúcej sa Bratislavy po 1.svetovej vojne, podmienil naliehavý problém preplnenosti štátnych škôl. Obyvatelia Tehelného poľa vynaložili nemalé úsilie na to, aby Referát Ministerstva školstva a národnej osvety uznal naliehavú potrebu nových škôl a  v  roku 1924 vytvoril ideový návrh stavby ľudových a meštianskych škôl na Tehelnom poli. Ešte v tom istom roku predložili svoju spoločnú prácu riaditeľ II. Štátnej chlapčenskej meštianskej školy v Bratislave Václav Volák a správca IV. Štátnej ľudovej školy František Matulay.

   14. novembra 1925 sa ministerská rada uzniesla na urýchlenej výstavbe škôl na Tehelnom poli pri maximálnom náklade 7 500 000,- Kčs s podmienkou, že mesto Bratislava poskytne pozemok zadarmo. V roku 1926 prijal tieto záväzky zastupiteľský zbor a schválil župný výbor. Bola vypísaná verejná súťaž, v ktorej zvíťazil návrh arch. Pavla Smetanu z Prahy. Celková rozloha pozemku bola 113 árov 55 m. Stavba bola zadaná na verejnom ofertnom riadení koncom marca 1928. 18. júna 1928 sa začali práce pod vedením vrchného technického úradníka Františka Kadleca.

   24. júna 1928 bol za účasti vrchného technického radcu Ing. Vojtecha Kállaya, zástupcov mesta, školských úradov, referátu, rodičov, učiteľov, žiakov a širokej verejnosti slávnostne položený základný kameň pre obidve školy – dievčenskú i chlapčenskú. Vtedy Vojtech Kállay prisľúbil, že ak nenastanú nepredstaviteľné okolnosti, stavba škôl bude dokončená v septembri 1929.

   25. januára 1929 na žiadosť tehelnopolnej rodičovskej rady kabinetná kancelária povolila, aby nové školy nazvali Jubilejné školy Masarykove.

   Nemožné sa stalo skutočnosťou. Dňa 28. októbra 1929 bola stavba celkom dokončená. Vyučovať sa v nej začalo až 5. decembra 1929. Správcom školy vo funkcii dočasného riaditeľa bol Zdeněk Čižmář. Slávnosť otvorenia školy sa však konala až 9. marca 1930, pretože nebol včas dodaný školský nábytok. Na slávnosti sa okrem iných predstaviteľov vlády zúčastnil minister školstva a národnej osvety Dr. Ivan Dérer, mnohí zástupcovia civilných i vojenských úradov, inštitúcií, spolkov a obyvatelia Tehelného poľa.

   Školy vhodne doplnili intenzívnu okolitú výstavbu bytov pre mestských zamestnancov, či rodinných domov. Poskytli možnosť primeraného základného vzdelávania deťom nielen z majetných rodín, ale najmä deťom robotníkov a drobných živnostníkov.

   Na týchto školách sa prvýkrát v Bratislave uskutočnilo v marci pokusné očkovanie proti záškrtu a v máji očkovanie proti kiahňam.

   V školskom roku 1929/1930 navštevovalo školu  527 žiakov, z toho v 7 ľudových triedach (1. – 5. ročník) bolo 376 žiakov a v 3 meštianskych triedach (6. – 8. ročník)  151 žiakov. Učiteľský zbor mal 10 členov .

   Kronika hovorí, že prvý školský rok v novej budove bol úspešný. Deti ho ukončili výletmi na tieto miesta: Horský park, Devín, Malé Karpaty, Lednice, Trenčín a Vysoké Tatry.

   Dňa 12. októbra 1930 poctil školu svojou návštevou vtedy už 80-ročný prezident T. G. Masaryk. Privítali ho žiaci i občania mesta, ministerský radca Dr. Hendrych, školský inšpektor Illek, predseda rodičovského združenia Strejkal. Spevácky zbor bratislavských učiteľov zaspieval jeho obľúbené piesne. 30. mája 1934 dokončili sadovú úpravu okolia pod vedením prof. Petra zo záhradníckej školy v Eberhause (dnešné Malinovo).

    

   Škola mala už v minulosti bohatú hudobnú tradíciu. V školskom roku 1931/32 založil     Dr. Jozef Knobloch na meštianskej škole 34-člennú  žiacku kapelu. Okrem toho zostavil žiacky hudobný zbor. V období po 2. svetovej vojne sa stal známym školský spevácky zbor pod vedením učiteľa Adama Gallera. Žiaci vystupovali na slávnostných akadémiách ku Dňu matiek, štátnym sviatkom a iným príležitostiam, pripravovali telocvičné hry, preteky, prosné cvičenia s hudbou a samostatné hudobné vystúpenia. Úspešne účinkoval dramatický klub Štefánik a združená Ľudová scéna.

   Známe je aj to, že v školskom roku 1934/35 prezident T.G. Masaryk odmenil žiaka Waldemara Urminského sumou 200,- Kčs za plastický obraz. V oboch Masarykových školách sa uplatňovali na vtedajšiu dobu mnohé pokrokové metódy pedagogickej práce, záujmovej činnosti (napr. SČK), rozvíjala sa družobná spolupráca s partnerskými českými školami, neskôr v snahe užšie prepojiť školu a prax s patronátnym závodom Dynamit Nobel (neskôr CHZJD). Zabezpečené bolo školské stravovanie a zdravotná starostlivosť najmä  o deti z chudobných rodín, ktoré boli taktiež vysielané na prázdninové osady a na ich pobyt prispievalo rodičovské združenie (skladalo sa z 15 rodičov a 5 členov učiteľského zboru). Zdravotný stav žiakov sledoval školský  lekár, plniaci navyše osvetové poslanie prednáškami rodičom. Do knižnice školy pribúdali darované knihy, ZRPŠ získavalo peniaze pre potreby chudobných detí. Sporiteľňa im dala vkladné knižky so začiatočným vkladom, riaditeľ banky Forbath zaplatil mlieko pre 130 chudobných žiakov, Červený kríž varil polievky pre 450 detí, železnice denne podávali 30 žiakom obedy.

   Komplexné poslanie plnili školy aj v nasledujúcich obdobiach, ich činnosť však nebola jednoduchá. Napríklad pred príchodom frontu zabrala školu nemecká branná moc a škola slúžila ako vojenský lazaret. Učiť sa muselo v náhradných priestoroch .

   Školu svojho času tvorili dve budovy na Budyšínskej a Českej ulici. Prvým riaditeľom bol Václav Volák, po ňom nasledovali: Milada Filipková, Štefan Kohút, Emília Babková, Pavel Sodoma, Rudolf Repa, Jozef Nosko, Elena Železníková, Rudolf Král (riaditeľoval 17 rokov, za jeho éry zreštaurovali obe budovy, vyučovalo sa na ZŠ na Kalinčiakovej ulici).

   V roku 1976 sa do budovy na Budyšínskej ulici nasťahoval Obvodný národný výbor Bratislava III.

   Prvou riaditeľkou, ktorá pôsobila vo funkcii pre obidve budovy bola Mgr. Viera Žišková, ktorá pôsobila v škole síce už od roku 1977, ale obidve budovy škola dostala až v školskom roku 1988/89. Prvou volenou riaditeľkou sa stala od 1. februára 1990 Mgr. Emília Daubnerová, ktorá viedla školu až do augusta 2002.

   1.júla 2002 vznikla rozhodnutím Miestneho zastupiteľstva Bratislava- Nové Mesto Základná škola s materskou školou, ktorej súčasťou sú :

    

    Základná  škola na Českej ulici č. 10

   Materská škola na Osadnej ulici č. 5                 

          Materská škola na Rešetkovej ulici č. 6 .

    

   Po výberovom konaní sa riaditeľkou školy  od 15. augusta 2002 stala Mgr. Iveta Kopásková.

   Materská škola dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť, zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emotívny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi osobitosťami.

   Základná škola má 9 ročníkov. Poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu, umožňuje náboženskú výchovu. Pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax.          

    Dnes škola nadväzuje na bohaté hudobné a športové tradície.

   Od školského roku 1994/95 má rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy  už od prvého

   ročníka, kde dosahuje významné úspechy. To, čo možno vidieť na hodinách hudobnej výchovy v špeciálnych triedach, sa javí profesionálom tohoto odboru v klasických triedach ako nemožné.  Je úžasné, čo dokážu deti pri dotácii troch až štyroch hodín hudobnej výchovy týždenne. Nejde iba o vedomosti či zručnosti v oblasti sluchovej analýzy, intonačných, rytmických činností, speváckych zručností, teórie hudby, atď. V rámci hodín hudobnej výchovy sa deti učia hrať na sopránovej zobcovej flaute. Vrcholom spolupráce detí v triedach s rozšírenou hudobnou výchovou je nácvik detskej opery a muzikálu .

   Aké športové úspechy dosiahli žiaci školy?

   Prvá športová trieda na Slovensku vznikla na škole v roku 1974/75 pre žiakov 6. ročníka, so zameraním na futbal, v spolupráci s TJ Slovan CHZJD Bratislava. 10-ročná existencia futbalových tried Slovana Bratislava plne potvrdila, že realizácia športovej prípravy mládeže bola progresívnym riešením a priniesla celý rad pozitívnych výsledkov. V roku 1977 sa žiaci športovej futbalovej školy stali pod vedením Dr. Františka Korčeka majstrami Slovenska v súťaži starších žiakov, v roku 1978 tento úspech zopakovali a navyše po vedením trénera Kogla sa stali aj majstrami ČSSR. V tom istom roku boli žiaci majstrami Slovenska pod vedením trénera Ivana Halušku.

   V školskom roku 1979/80 a 1980/81 obhájili titul majstrov ČSSR a majstrov SR a s trénerom Dr. Jozefom Valovičom boli víťazmi Turneul International de Fotbal Cupa Gloria v Arade. Sú to len niektoré z mnohých úspechov, ktoré vtedy žiaci dosiahli. Dnes niektorí patria k oporám nielen národného mužstva, ale i mužstiev v cudzine. Stačí spomenúť mená Vladimír Kinder, Tibor Jančula, Boris Kitka ...

   Na významnú športovú tradíciu naviazala škola po zrušení športových futbalových tried (z technických príčin v roku 1984) zriadením športových volejbalových tried. Ich realizácia sa podarila v školskom roku 1995/96 v spolupráci so Sláviou UK Bratislava. Športová príprava chlapcov vo volejbalových triedach bola zabezpečovaná v spolupráci so ŠK VKP Bratislava. Žiačky tejto triedy triumfovali pod vedením trénerov Martina Hančíka, Ľubomíra Petráša a koordinátora športových tried Ivana Halušku i v tomto športe. V roku 1998 sa stali majsterkami SR, v roku 1999 majsterkami SR starších žiačok a majsterkami SR starších junioriek. V školskom roku 2002/03 skončili chlapci na Majstrovstvách SR vo volejbale na 2. mieste.

   Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku a neustály pokles počtu žiakov na školách sa nám nepodarilo otvoriť športovú volejbalovú triedu. Na volejbal sme však nezanevreli. Na škole funguje v spolupráci so Sláviou UK Bratislava školské športové stredisko so zameraním na volejbal.

   Medzi absolventmi školy boli aj také osobnosti, ako napríklad Ivan Gašparovič – prezident SR, olympijský víťaz Ondrej Nepela, Karol Divín – olympionik a majster Európy v krasokorčuľovaní, ďalší známi krasokorčuliari Maurer, Landl, Filc, sestry Suchovské, hokejista Vladimír Dzurila, ale aj Ing. Anton Ondruš, ktorý v r. 1975 s republikovým mužstvom získal titul majstra Európy vo futbale, špičkoví futbalisti Ujváry, Dolinský, Urban, Kinder, Jančula, Kitka basketbalisti bratia Uberalovci a Bogdan Iljaško, zápasníci bratia Zelenajovci a Štefan Makový, športová gymnastka Milka Oravcová, historička a archeologička Veronika Plachá.

   V oblasti kultúry sú to akademickí maliari Dorota Sádovská a Ivan Schurman, člen SND Richard Stanke, sólista baletu SND Titus Pomšár, sólista a dirigent Slovenskej filharmónie Miloš Starosta, poetka Nora Grajciarová, členovia SAV Dušan Šimkovič, Alojz Jajcay, Karol Karovič, bývalý predseda senátu Najvyššieho súdu SR JUDr. Vladimír Pravda, uznávaný chirurg Mudr. Paškan, bývalý riaditeľ STV Ing. Milan Materák, režisér STV Ivan Paldia, člen skupiny Lojzo František Urminský, spevák a hudobník Miroslav Žbirka, Dr. Ján Zlocha a Ľudovít Zlocha – reprezentanti vo futbale, skokan na lyžiach Juraj Oswald a desiatky iných.

    

   Čas letí jak vtáci nedozierni , píše básnik v jednej zo svojich básni ...

    

   Do školských lavíc si rok čo rok sadajú žiaci s radostným pracovným nadšením, s cieľom nadobudnúť čo najviac vedomostí a zručností, aby pevnou nohou dobre pripravení vykročili po skončení 9. ročníka v ústrety budúcnosti.   

    

    

                      Mgr. Iveta Kopásková

                      riaditeľka školy

    

    

   Ďalšie informácie z pohľadu architektúry si môžete prečítať v článku z časopisu ASB (Prof. Štefan Šlachta).

    

   Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Česká 10 - ISRMO

   Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Česká 10 a jej dvoch elokovaných pracovísk – MŠ Rešetkova a MŠ Osadná sa uskutočňuje v rámci operačného programu bratislavský kraj formou ISRMO (Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí), v rámci ktorej Mestská časť Bratislava Nové Mesto získala na obnovu základných a materských škôl, verejných priestranstiev a komunitné centrum takmer 3,7 milióna eur. Škola i obe materské školy – MŠ Rešetkova a MŠ Osadná vďaka týmto úpravám výrazne ušetria na energiách a peniaze, ktoré takto získajú, môžu použiť na kvalitnejšie vzdelávanie.

   V rámci rekonštrukcie sa uskutoční:

   Obnova ZŠ Česká
   - oprava vonkajších omietok a zateplenie objektu
   - výmena okien, dvier, vonkajších parapetov (vo fasáde)
   - vybudovanie bezbariérového vstupu - schodolez, oprava vonkajšieho schodiska
   - kompletná obnova plochej strechy – zateplenie
   - oprava zámočníckych výrobkov (zábradlí)
   - oprava letnej terasy nad telocvičňou, zábradlia
   - výmena klampiarskych výrobkov
   - výmena svietidiel, nový bleskozvod
   - búracie práce (podľa nutnosti)

   Obnova MŠ Rešetkova
   - oprava vonkajších omietok a zateplenie objektu
   - výmena vonkajších parapetov okien
   - kompletná obnova plochej strechy – zateplenie
   - oprava zámočníckych výrobkov (zábradlí)
   - oprava letnej terasy, zábradlia
   - oprava, resp. výmena klampiarskych výrobkov
   - výmena svietidiel, nový bleskozvod
   - búracie práce (podľa nutnosti)

   Obnova MŠ Osadná
   - oprava vonkajších omietok a zateplenie objektu
   - výmena vonkajších parapetov okien
   - kompletná obnova plochej strechy – zateplenie
   - oprava zámočníckych výrobkov (zábradlí)
   - oprava balkónov, zábradlia
   - oprava, resp. výmena klampiarskych výrobkov
   - výmena svietidiel, nový bleskozvod
   - búracie práce (podľa nutnosti)

   Sadovnícke úpravy
   Návrh sadovníckych úprav ZŠ na Českej ulici vyplýva zo znaleckých posudkov na základe ktorých bol zhodnotený stav drevín, ich životnosť a návrh opatrení. Vzhľadom na zlý zdravotný stav je nevyhnutné asanovať niekoľko stromov. V priestoroch MŠ na Rešetkovej ul. a MŠ na Osadnej ul. bude verejná zeleň taktiež rekultivovaná.
    

   Rekonštrukcia ZŠ Česká 10

    

   Rekonštrukcia MŠ Rešetkova

    

   Rekonštrukcia MŠ Osadná